Ulusal Parti Tüzüğü

I. PARTİNİN ADI VE TEMEL İLKELERİ

Başlangıç

Neden Yeni Bir Parti, Neden Ulusal Parti?

Kurtuluş Savaşımızdan 90 yıl sonra ülkemiz yeniden bölünme ve parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş, ulusal birlik duygusu tahrip edilmiş, Türkiye yeniden “hasta adam” konumuna sokulmuştur. Bu tehlikeli durumda mevcut siyasi partilerle Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü korumanın olanağı artık kalmamıştır. Türkiye’de “Misak-ı Milli”yi tam anlamıyla savunan, Cumhuriyet rejimini Atatürk’ün kurduğu ve yönettiği biçimiyle benimseyen bir parti kalmamıştır. Atatürk’ün Altı Ok’unu gerçekten ve bütünüyle savunan bir parti kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti dışarıdan emperyalizm, içeriden bölücü ve gerici siyasal akımlar tarafından yok edilmeye çalışılmakta, ancak emperyalizme, gericiliğe ve bölücülüğe karşı Türkiye Cumhuriyeti’ni savunacak, bu amaç uğrunda ulusu seferber edecek ve yeniden Atatürkçü bir iktidar kuracak bir siyasi parti bulunmamaktadır. Ülkenin tüm siyasal akımlarının susturulduğu ya da işbirlikçiliğe devşirildiği böylesi bir ortamda, Türk halkını daha fazla partisiz bırakmak demek, Türk ulusunu ve Türk devletini yok olmaya terk etmek demektir. İşte böylesi bir acı sona engel olmak için yeni bir parti kurmak, eski partilerin yapamadığını yapmak, Türk Devrimi’ni, onun büyük ve eşsiz önderi Atatürk’ün mirasını ve emanetini yeniden yükseltmek, şanlı Türk Bayrağını gururla dalgalandırmak için Atatürkçü bir parti kurmak gerekmektedir. Bizler de bu zorlu ama zorunlu görevi omuzluyor ve Ulusal Parti’yi kuruyoruz. Türkiye’de pek çok parti bulunduğunun, bu parti bolluğunun halkı bezdirdiğinin, her partinin birbirine benzer görüldüğünün, üstelik siyasi partilerin birer çıkar örgütü olarak algılandığının, bu nedenle de genel olarak siyasal parti sistemine karşı büyük bir güvensizlik oluştuğunun elbette farkındayız. Ancak bizim partimiz tüm partilerden farklı olacaktır ve farklılığı da Türk ulusu tarafından hemen algılanacaktır. Öncelikle bizim partimiz çıkar partisi değil, ilke partisi olacaktır. Atatürk’ün Altı Ok’ta simgeleştirdiği ilkelerin partisi olacaktır. Bizim partimiz, politika tüccarlarının partisi olmayacaktır. İçinde siyaseti kendisine maske edinmiş çıkarcıları barındırmayacak, rütbeye, mevkiye, makama, üne, paraya-pula değil, vatana bağlı sıradan Türk insanının partisi olacaktır. Tıpkı Kuvayı Milliye’nin kuruluşunda olduğu gibi partimiz ulusal bir dava için çalışacak, varını yoğunu ortaya koyacak insanların omuzlarında yükselecektir. Partimizin kadroları örnek insanlar, düzenin pisliklerinden arınmış temiz insanlar, çalışkan insanlar olacaktır. Partimiz dürüst, çalışkan, sıradan, emekçi Türklerin kendi kaderlerini eline almasını sağlayacak ve “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” anlayışını yaşama geçirecektir. Dolayısıyla partimizin amacı son derece açıktır: Yeni bir Türkiye ve yeni bir insan yaratacağız. Bağımsız bir Türkiye ve özgür bir toplum için çalışacağız. Tam bağımsız Türkiye kendi kararlarını kendileri veren, ekonomik kaygısı olmayan, prangalardan kurtulmuş, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” insanların eseri olacaktır. Çıkarcı, bencil, insancıllıktan uzak günümüz düzeninde insanca bir toplumsal yapı kurmak ancak bir devrimle olacaktır. Bu ise Atatürkçü anlamda bir devrimdir. Partimiz devrimci bir parti olacaktır, devrimcilerin partisi olacaktır, devrimin partisi olacaktır.

Madde 1. Partinin Adı

Siyasi Partiler Yasası ve bu tüzük çerçevesinde kurulmuş olan partinin adı Ulusal Parti’dir. Ulusal Parti, Atatürk’ün Altı Ok’unu ve tüzükte öngörülen ilkeleri kendisine rehber edinmiş tüm Türk ulusunun partisidir. Partinin kısa adı Ulusal Parti’dir. Partinin genel merkezi Ankara’dadır. Amblemi çatı üzerinden yükselen altı ışınlı bir güneştir. Amblemdeki çatı Türkiye’yi, güneşin altı ışını Atatürk’ün Altı Ok’unu, güneş ise Türk ulusunu aydınlığa çıkaran Atatürk’ü simgeler.

Madde 2. Partinin Amacı

Ulusal Parti’nin temel amacı her yönden tam bağımsız, demokratik, laik ve gerçekten Atatürkçü bir Türkiye yaratmaktır. Ulusal Parti bu amaçla emperyalizmin ülkemizdeki bütün sömürü çarklarını yok etmeyi, sömürgeciliğin işbirlikçisi tüm çevrelerin, gericilerin ve bölücülerin egemenliğini ortadan kaldırmayı hedefler. Ulusal Parti bağımsız, kalkınmış ve Atatürkçü bir Türkiye özlemini gerçekleştirmek için Türkiye’de tüm Türklerin ulus düşmanı akımlara karşı birliğini, dünya çapında ise tüm mazlum ulusların ve dünya Türklerinin emperyalizme karşı birliğini savunur. Atatürk’ün tüm ulusların eşit, barış ve esenlik içinde sömürüsüz yaşadığı, sömürgeciliğin yok edildiği dünya idealini kendine rehber edinir.

Madde 3. Partinin Temel İlkeleri, İdeolojisi: Atatürkçülük

Ulusal Parti amacına ulaşmak için Atatürkçü ideolojiyi temel rehber edinir. Atatürkçü ideoloji Altı Ok’tur. Atatürkçülük, yalnız Türk ulusunun değil tüm mazlum ulusların bağımsızlık, özgürlük, çağdaşlaşma ve devrim ideolojisidir. Atatürkçülük, Ulusal Kurtuluş Devrimleri ve emperyalizm çağının evrensel ideolojisidir. Tüm ezilen uluslara sömürüsüz bir dünya için rehberlik eder. Türk Devrimi ve Atatürkçülük sadece Türklerin değil tüm ezilen ulusların emperyalizme karşı mücadelelerinde ilk başarılı örnektir. Bu başarının tarihsel sonucu “Ulus Devlet” tir. Ulusal Parti, Atatürkçü bir Türkiye’den Atatürk’ün Altı Ok ilkelerinin eksiksiz uygulandığı bir Türkiye anlar. Altı Ok’un demode olduğu, geliştirilmesi gerektiği, bazı ilkelerinin terk edilebileceği biçimindeki ve diğer türdeki sahte Atatürkçü tüm yorumlara şiddetle karşı çıkar. Türkiye’nin sorunlarının tıpkı Atatürk öncesi dönemde olduğu gibi emperyalizme bağımlılık, gericilik ve bölücülük olduğunu saptayan Ulusal Parti, çözümün de yine Atatürk’ün devrimci politikalarında olduğunu savunur. Altı Ok bugün de Türkiye’nin kurtuluş ve yükseliş yoludur. Partimizin temel rehberi olan Altı Ok şunlardır:

Cumhuriyetçilik:

Türk ulusuna en uygun siyasal düzen Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet, ulusal egemenliği tam anlamıyla gerçekleştirir. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti hem Batı tipi oligarşik, parlamenter rejimlere hem de Ortaçağ’dan kalma ulusların egemenliğini gasp eden despotik yönetimlere karşı gerçek demokratik ve çağdaş yönetim biçimidir.

Milliyetçilik:

Milliyetçilik ilkesi, ezilen ulusların kendi çıkarlarını, bağımsızlıklarını, birliklerini ve bütünlüklerini savunmasına olanak tanıyan barışçı düşüncedir. Türk milliyetçiliğinin tek bilimsel ve çağdaş yorumu Atatürk milliyetçiliğidir. Atatürk milliyetçiliği, Türkiye’de Türk ulusal kimliğinden başka hiçbir kimlik kabul etmez.

Halkçılık:

Halkçılık ilkesi, Türkiye’nin “sınıfsız, imtiyazsız ve kaynaşmış” bir toplum olmasını amaçlar. Halkçılık, Ortaçağ’dan kalan ve günümüzde Türkiye’ye dayatılmış emperyalist kapitalizmin yarattığı sınıfların ve zümrelerin ayrıcalıklarına karşıdır. Halkçılık, eşitlikçi ve sömürüsüz bir toplumu ve dolaysız bir ulusal egemenliği simgelediği için gerçek demokrasidir.

Devletçilik:

Devletçilik ilkesi, Türk milletinin kendi ulusal doğasına ve tarihine aykırı olan, Türkiye’yi sömürgeciliğe bağlayan ve yok eden kapitalizme karşı bağımsız ve özgür biçimde kalkınmayı sağlayan ekonomi sistemidir. Devletçilik, geçici bir ekonomi siyaseti veya karma ekonominin bir başka çeşidi değildir. Tersine Atatürk ve arkadaşları devletçiliği kapitalizme ve liberal bireyciliğe alternatif, Türkiye’ye has bir toplumsal düzen olarak görmüşlerdir.

Laiklik:

Laiklik ilkesi, arkasına dini alan ve dini kullanarak halkın özgürlüğünü kısıtlayan güçlerin elindeki egemenliğin doğrudan halka verilmesidir. Halk egemenliği kendisi var eder ve kendisi kullanır, uhrevi olduğunu iddia eden hiçbir güce devretmez. Laiklik, Türk ulusunun din ve vicdan özgürlüğünü kullanması, devletin dinden bağımsızlığı, dinin siyasete alet edilmemesi, din adına siyaset güdülmemesi demektir. Din, insanların kendi bireysel seçimidir, kimse inanmaya ya da inanmamaya, ibadet etmeye ya da etmemeye zorlanamaz. Devletin hiçbir kurumu ve görevlisi din adına siyasi, cemaatsel ya da kişisel amaçlı örgütlenme ve propaganda yapamaz.

Devrimcilik:

Devrimcilik ilkesi, Türk Devrimini ve Atatürk İlkelerini korumanın ve ilerletmenin yoludur. Atatürk, ulusal egemenliği ve bağımsızlığı sağlamak için ulusun dış ve iç düşmanlarına karşı bir devrim yapma yolunu izledi. Daha sonra da ancak devrimci bir yönetimle Atatürkçü İlkeler uygulanabildi. Bugün Türkiye’nin emperyalizme bağımlı, gerici ve bölücü düzeni Atatürkçülüğün tam karşıtıdır. Dolayısıyla bugün de Atatürkçü olmak düzene karşı devrimi ve devrimciliği savunmayı gerekli kılar.

Madde 4. Çalışma İlkeleri

Ulusal Parti, yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda çalışmayı kabul eden her Türk yurttaşını üyeliğe kabul eder. Üyeler arasında tümüyle eşit, demokratik ancak disiplinli bir birliği öngörür. Parti üyeleri, Türk ulusunun birliğini ve çıkarlarını her türlü kişisel çıkarın ötesinde görürler ve bu zeminde çalışırlar.

II. ÜYELİK

Madde 5. Üyelik Koşulları

5.1 Üyelik

a. Program ve tüzüğünü kabul eden,
b. Giriş ve üyelik ödentisini veren,
c. Bulunduğu parti örgütünün kendisine gösterdiği alanda çalışan,
her Türk yurttaşı partiye üye olabilir.


5.2) Üyelik yasağı

Ancak Siyasi Partiler Yasası’nda siyasi partilere üye olamayacakları sayılan kişiler üyeliğe alınamaz. Buna karşın parti örgütüne kaydı yapılan ve Siyasi Partiler Yasası’na göre üye olması yasak olan birinin üyeliği, bu durum öğrenildiği anda üyenin bağlı bulunduğu parti örgütünün yönetim kurulu tarafından düşürülür. İlgili parti yönetim kurulu bu durumdaki bir üyeyi üyelikten çıkartmak için disiplin kurulu kararına gerek duymaz. Üyelikten bu nedenle çıkartılan kişiye bu durum bağlı bulunduğu parti örgütünün yönetim kurulu tarafından bildirilir.

Madde 6. Parti Üyelerinin Görevleri

Ulusal Parti’nin her üyesi aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

6.1) Ödenti

Her üye partiye giriş ödentisi ve aylık ödenti vermek zorundadır. Giriş ödentisi 25 TL’dir ve peşin olarak üyelik başvurusu ile birlikte ödenir. Aylık ödenti her ay için en az 25 TL’dir. Her ay düzenli ödenmek zorundadır, yıllık peşin olarak da ödenebilir. Aylık ödenti geciktiğinde alınacak ilk ödenti önceki aylara ilişkin ödenti borçlarından düşülür. Üye ödentisi üyenin bağlı olduğu ilçe örgütüne ödenir. Ödentilerini eksik ödeyen üyenin üyeliği iptal edilemez ancak kongrelerde ya da diğer parti kurul ve toplantılarında oy ve adaylık hakkını kullanamaz. Üye ödentisini 3 ay üst üste ödemeyen üye eğer partinin herhangi bir örgütünde yönetim kurulu üyesi ise yönetim kurulundaki oy hakkı kısıtlanır. Borcunu kapattığı anda ise oy hakkını yeniden kazanır. Kongre gününde tüm ödenti borçlarını kapatan üye oy ve adaylık hakkını kullanabilir. Her üye kendi ödentisini kendisi öder, başka bir üye yerine ödenti verilemez.

6.2) Yaşam biçimi

Her üye partinin ilkelerine ve amaçlarına uygun bir yaşam biçimi yürütmelidir. Fakat bu parti üyelerinin tek tip bir yaşam biçimi benimseyeceği anlamına gelmez. Parti, üyelerine yaşam biçimi ile ilgili yasaklamalar getiremez ya da zorlayıcı yaptırımlarda bulunamaz. Ancak Anayasa’da geçen Cumhuriyet Devrimi Yasaları’na uygun bir yaşam biçimini parti üyelerine uygulatmak partinin görevidir. Bu yasalara aykırı davranan üyeler için disiplin kurulu işlemi uygulanır. Parti, üyelerine yaşam biçimi konusunda doğru örnekler yaratarak, özendirerek etkide bulunabilir. Dönem dönem yaşam biçimi ile ilgili yönlendirici kararlar alınabilir ancak kişinin günlük yaşamına ilişkin kararlar alınamaz. Yaşam biçimine ilişkin olarak aile içinde özellikle de kadın ve çocuklara yönelik bedensel veya manevi şiddet karşısında parti üyelerine yaptırımda bulunur. Bunun dışında parti örgütlerinde işçi konumunda çalıştırılan, SGK’ya kaydı yaptırılan ve artık parti üyesi yanında işçi statüsü kazanan kişilere, mevcut iş ve çalışma yasaları çerçevesinde yaptırımlar ve düzenlemeler getirilebilir.

6.3) Örgüt çalışmalarına katılım

Her üye bağlı olduğu örgütün çalışmalarına ve partinin Türkiye düzeyinde yürüttüğü etkinliklere elinden geldiğince katılmak zorundadır. Her üye sadece kendi ilçe ya da il örgütünün çalışmalarına katılabilir. Fakat kendi ilçe ya da il örgütünün bilgisi ve izni ile partinin il veya ilçe örgütlerinin çalışmalarına da katılabilir.

6.4) Seçim çalışmalarına katılım

Her üye partinin seçim siyasetini ve çalışmalarını desteklemek zorundadır. Üyeler, partinin gösterdiği her adaya oy vermek zorundadır. Partinin gösterdiği adaya oy vermeyen üyeler bu davranışları öğrenildiği anda disiplin kuruluna verilirler. Parti seçimlere katılmaz ve belli bir seçim politikası belirlemezse üyeler kendi iradeleri ile seçme hakkını kullanabilirler. Ancak seçilme hakkını kullanmak için parti merkez yönetim kurulunun onayının alınması şarttır.

6.5) Parti propagandası yapmak ve partiye üye kazanmak

Her üye kendi ailesinden ve işyerinden başlayarak yaşadığı ve çalıştığı alanda parti ilkelerini tanıtmak ve partiye üye kazanmakla yükümlüdür. Parti tanıtımının yapılması üyenin bulunduğu işyeri kuralları çerçevesinde olmak zorundadır. Parti tanıtımı ve partiye üye kazandırma konusunda parti üyelere uygun yol ve yöntemleri göstermek, onları bu konuda eğitmekle yükümlüdür. Ancak parti bu konuda üyelere aileleri ya da işyerindeki çalışma arkadaşlarını partiye üye yapma konusunda zorunluluk kararı alamaz ve yaptırım uygulayamaz.

6.6) Parti dışı kitle örgütlerinde çalışma

Her üye, bulunduğu dernek, sendika, meslek örgüt ve diğer demokratik kitle örgütünde parti ilkeleri çerçevesinde çalışmak ve topluma önderlik etmekle yükümlüdür.

Madde 7. Parti Üyelerinin Hakları

Ulusal Parti Türkiye’de kurmayı tasarladığı demokratik toplumu kendi parti örgütlerinden başlayarak yerleştirir ve geliştirir. Demokratik kültürü parti içinde egemen kılar, üyelerini bu şekilde eğitir ve tüm topluma örnek bir model yaratır. Bu çerçevede parti üyelerine demokratik bir ortam sağlamak, parti içi her tür baskı ortamını engellemek parti yönetiminin görevidir ve bunu gerek tüzükle gerekse tüzüğe destek olacak yönetmelik ve kararlarla gerçekleştirir. Parti içi demokrasinin engeli olan ve günümüzde tüm toplumun yakındığı lider saltanatına karşı üyelerin demokratik hakları koruma altına alınır.

7.1) Demokratik temsil hakkı

7.1.1) Her üye kendisine ilişkin yasal bir engel veya disiplin yaptırımı yoksa partinin tüm organlarına adaylığını koyabilir. 7.1.2) İlçe, İl ve Genel Kongre delegeliği için kendini veya bir başkasını aday gösterebilir. 7.1.3) Ancak hiç kimse parti içinde görev almaya zorlanamaz, görev kabul etmeyen üyelere herhangi bir yaptırım uygulanamaz. 7.1.4) Her üye genel ve yerel seçimlerde partiden belediye meclis üyeliği ya da belediye başkanlığı ile il genel meclisi üyeliği ve milletvekili adayı olmak için aday adayı olabilir. 7.1.5) Milletvekilliği ya da yerel seçimlerde aday adaylığını engelleyici bir karar alınamaz ancak aday adaylığı için bir aylık asgari ücret kadar bir kayıt ücreti istenebilir.

7.2) Parti içi düşünce ve ifade özgürlüğü

7.2.1) Her üye bulunduğu örgütte veya daha üst örgütlerde gördüğü yanlışları parti disiplinine uymak ve açık bir yöntem kullanmak koşuluyla parti toplantılarında dile getirebilir. 7.2.2) Parti yönetimi parti siyaseti, yöntemlere ya da yöneticilere yönelik eleştirileri dinlemek, bunları değerlendirmek ve bunlardan yararlanmakla yükümlüdür. 7.2.3) Demokratik eleştiri partinin disiplinini bozucu değil güçlendirici bir yöntem olarak kullanılmak zorundadır. 7.2.4) Ancak parti siyaseti, yöntemleri ya da yönetimlerine ilişkin eleştirel yayın yapmak yasaktır. Her türlü yazılı, görsel ya da elektronik ortamda bunları yapanlar parti disiplinini çiğnemiş olurlar ve disiplin kuruluna gönderilirler. 7.2.5) Parti ile ilgili tüm eleştiriler parti organlarında yapılabilir. Parti resmi yayın organında ise yayın ilkeleri çerçevesinde farklı görüş, öneri ve eleştiriler yayınlanabilir ve tartışmalar yürütülebilir. Fakat bu tür eleştiri yazılarında da partinin birliği, bütünlüğü ve dayanışmasını bozacak, zedeleyecek üslup ve içerik kullanılamaz.

Madde 8. Parti Üyeliğine Başvuru

Ulusal Parti üyeliğine başvuracak kişi oturduğu ilçenin parti ilçe örgütüne başvurmalıdır. Üyelik başvuru formunda kişinin adı, soyadı, telefonu, konut adresi, yaşı, ödeyeceği aylık veya yıllık ödenti miktarı ve üyelik başvurusunun kabulü için bir parti üyesinin referansı olmalıdır. İlçe örgütünün herhangi bir yöneticisi üye başvurusunu İlçe Yönetim Kurulu’na iletmek üzere teslim alacak, karşılığında da üye başvurusunda bulunan adaya üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi verecektir.

Madde 9. Parti Üyeliği ve Aday Üyelik

Partiye üye başvurusunda bulunan kişi ilk önce parti aday üyesi statüsü kazanır. Aday üyelik süresi en az bir ay en fazla bir yıldır. Bir yıl sonra aday üye ya asil üyeliğe kaydedilir ya da başvurusunun reddedildiği kendisine bildirilir. İlçe Yönetim Kurulu, başvuru sahibini üyeliğe kabul ederse, kişiyle ilgili bilgileri üye kayıt defterine işler. İlçe Yönetim Kurulu kaydedilen üyeyle ilgili bilgileri Merkez Yönetim Kuruluna iletir ve üyeyle ilgili bilgiler Genel Merkez üye kayıt kütüğüne işlenir. Eğer İlçe Yönetim Kurulu başvuru sahibini üyeliğe kabul etmezse, başvuru sahibi bir üst yönetim kuruluna başvurabilir. Eğer İl Yönetim Kurulu da olumsuz karar verirse başvuru sahibi Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Merkez Yönetim Kurulunun kararı kesin karardır. Üye başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilmeyen üyelere bir gerekçe bildirmek zorunlu değildir. Kimse birden fazla ilçe örgütüne üye olamaz. Böyle bir durumda üyenin son üyeliği esas alınacaktır. Konut ve yer değişikliği durumunda, üyenin başvurusu üzerine, bağlı olduğu İlçe Yönetim Kurulu, üyenin taşındığı yeni ilçenin Yönetim Kurulu’na üyeliğin taşınması için bilgi verir.

Madde 10. Genel Merkez Üyeliği

Parti Genel Merkezi ve İl Örgütleri üye başvurusu alma yetkisine sahiptir. Bu üyelerin kabulü Merkez Yönetim Kurulu veya İl Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Ancak yapılan üyenin kaydı daha sonra üyenin konutunun bulunduğu ilçenin yönetim kuruluna iletilmelidir. Üye bu ilçe örgütüne kayıtlı sayılacaktır.